drukarnia internetowa, druk wizytowek,notesy, kalendarze trójdzielne 2012, kalendarze 2012, notesy firmowe, kalendarzyki 2012, druk, papier firmowy, notes, ulotki, druk kalendarzy 2012, notesy reklamowe, z nadrukiem, zakładki doksiążki, drukarnia tarnow.

Strona główna O nas Oferta Zamówienie Kontakt
Drukarnia internetowa, wizytówki, kalendarze, ulotki, notes firmowy, tani druk, papier firmowy

REGULAMIN DRUKARNI

§ 1. Zasady Ogólne
1. Serwis internetowy e-grafix.pl świadczy usługi poligraficzne i reklamowe.
2. Zakup usługi drogą internetową jest zobowiązaniem na zasadzie umowa zlecenie gdzie kupujący (klient) jest zleceniodawcą a zleceniobiorcą firmą GRAFIX z siedziba w Tarnowie.
3. Zakup usługi może dokonać każdy klient który ma dostęp do Internetu.
4. Zakup usługi realizowany jest na podstawie formularza zlecenia , którego prawidłowe wypełnienie jest warunkiem niezbędnym do wykonania powierzonego zadania.
5. Umowa zawarta zostaje po przesłaniu potwierdzenia złożenia zamówienia przez kupującego.

§ 2. Zobowiązania Wykonawcy
1. Firma GRAFIX przyjmuje przyjmuje zobowiązanie jedynie w zakresieobjętym umową.
2. Terminy realizacji zamówień podawane są w dniach roboczych (przez dzień roboczy rozumie się każdy dzień za wyjątkiem sobót, niedziel, świąt oraz innych dni wolnych od pracy.
3. W przypadku druku cyklicznego zastrzegamy sobie możliwość przełożenia realizacji zamówienia na następną cykl druku (7 dni) w przypadku gdy arkusze będą kompletne.
4. Termin realizacji zlecenia liczy się od dnia przyjęcia zlecenia.
5. Termin realizacji może wydłużyć się o okres wynikający ze zmiany ustaleń lub wystąpienia przeszkód natury technicznej, typu awaria, brak dostawy mediów, opóźnienie w dostawie surowców, jak również innych niezależnych od drukarni. W takim jednak przypadku Klient jest o tym fakcie informowany.
6. Zakończenie terminu realizacji następuje w dniu przekazania wykonanego zlecenia firmie logistycznej celem doręczenia.
7. Drukarnia GRAFIX nie ponosi odpowiedzialności za działalność żadnej z firm logistycznych.
8. Drukarnia GRAFIX nie ponosi odpowiedzialności za rozbieżności pomiędzy gotowym produktem, o ile przed realizacją zlecenia nie został dostarczony przez klienta wzorzec wykonany techniką analogową (Matchprint, Cromalin).
9. Drukarnia GRAFIX nie gwarantuje identycznego nasycenia kolorów przy wznowieniach prac jednego wzoru jak przy pierwszym zamówieniu.

§ 3. Zobowiązania Klienta
1. Klient akceptując Regulamin ,wyraża zgodę na otrzymywanie informacji pocztą elektroniczną zgodne z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.(Dz.U. Nr 144 z 2002 r. poz.1204)
2. Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za wady prawne wynikające z treści dostarczonych do druku prac oraz projektów wykonywanych na jego zlecenie i w tym także za wszelkie naruszenia praw autorskich i innych praw osób trzecich.
3. Klient zobowiązuje się do szczegółowej analizy projektów wykonywanych na jego zlecenie pod kątem merytorycznym jak i stylistycznym oraz ortograficznym.
4. Klient zobowiązuje się do zapłaty za wykonaną usługę należną kwotę wg. cennika lub indywidualnej wyceny na podstawie wystawionej faktury VAT oraz upoważnia firmę GRAFIX do jej wystawienia bez podpisów zleceniodawcy, co jest zgodnez nową ustawą o podatku VAT.

§ 4. Przygotowanie Materiałów do Druku
1. Drukarnia GRAFIX wymaga dostarczenia pliku przygotowanego do druku wg poniższej specyfikacji
2. Materiał powinien być przesłany najlepiej w formacie CDR ,TIFF, PSD, PDF, JPG.
3. Wszystkie teksty należy zamienić na krzywe. Mapy bitowe powinny być zapisane w kolorystyce CMYK o rozdzielczości 300dpi.
4. Drukarnia zastrzega możliwość wprowadzenia korekt bez ingerencji w projekt (np. odsunięcie tekstu od linii cięcia, wprowadzenie sztucznych nadlewek itp.).
5. W przypadku osadzenia w projekcie obiektów RGB kolorystyka wydruku może odbiegać od podglądu ekranowego.
6. Czarne teksty powinny być zdefiniowane jako 100% K. W przypadku rozbarwień RGB, zostanie wydrukowana jedynie wartość K, jaka zostanie wygenerowana przez naświetlarkę.
7. Analiza przesłanego pliku przez drukarnie GRAFIX polega na otwarciu pliku oraz sprawdzeniu prawidłowości przygotowania projektu w stosunku do linii cięcia. Jakość map bitowych oraz tekst znajdujący się w projekcie nie podlegają sprawdzeniu.
8. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe przygotowanie plików do druku. Prace drukowane są w takiej postaci, w jakiej zostały dostarczone do druku.

§ 5. Polityka Prywatności
1. Drukarnia GRAFIX zobowiązuje się nie udostępniać danych swoich Klientów osobom trzecim. Dane te są wykorzystywanetylko w celu kontaktów niezbędnych przy realizacji zleceń oraz informowania klientów o istotnych zmianach w ofercie oraz działań marketingowych.
2. Nośniki CD oraz DVD na których dostarczane są prace nie są odsyłane do klienta.
3. Projekty przesłane drogą elektroniczna lub na nośniku CD oraz DVD są chronione przed dostępem osób trzecich przez 7 dni, po tym czasie plik zostanie trwale usunięty a nośnik zniszczony.

§ 6. Promocje
1. Drukarnia GRAFIX zastrzega sobie prawo do zmiany cen w każdym czasie bez podania przyczyny, oraz ma prawo do organizowania akcji promocyjnych w których niektóre produkty lub usługi będą klientom przekazywane nieodpłatnie.
§ 7. Płatność i Dostawa
1. Gotowe materiały wysyłamy paczką priorytetową za pośrednictwem Poczty Polskiej. Koszt przesyłki ponosi zamawiający a jej równowartośc jest doliczana do ceny na fakturze.
2. W szczególnych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego w Tarnowie.
3. Drukarnia GRAFIX zobowiązuje się do dostarczenia wykonanego zlecenia na terenie Tarnowa i okolic.
4. Reklamacje dotyczące uszkodzeń przesyłek w transporcie muszą być zgłoszone w momencie odbioru towarów.
5. Odbiorca zobowiązany jest sporządzić protokół reklamacyjny z udziałem firmy spedycyjnej i niezwłocznie powiadomić o tym pisemnie drukarnie. Reklamacje nie spełniające podanej procedury nie będą uwzględniane.
6. Na życzenie klienta możemy przesłać materiały dowolną firmą kurierską a koszty przesyłki pokrywa sam zamawiający.
7. Wykonawca może wymagać dokonania przedpłaty całości lub części kwoty w przypadku złożenia pierwszego zamówienia lub nieterminowych płatności za wcześniejsze zlecenia.
8. Zamówienia o wartości powyżej 1000 PLN netto wymagają dokonania przynajmniej 30% przedpłaty.
9. Preferujemy rozliczanie płatności przy odbiorze przesyłki (za pobraniem) lub w formie przedpłaty na konto wykonawcy.

§ 8. Reklamacje
1. Zamawiający jest zobowiązany każdorazowo do sprawdzenia otrzymanych materiałów. W przypadku jakichkolwiek niezgodności powinien niezwłocznie ( nie później niż 3 dni po odebraniu przesyłki ) powiadomic wykonawcę pisemnie ( listem poleconym, faksem, pocztą e-mail ). Wysyłając wiadomością e-mail z reklamacją, zamawiający powinien zażądac potwierdzenia wiadomości
2. Klient oświadcza, że zdaje sobie sprawę z ograniczeń jakie narzuca druk offsetowy i akceptuje ich konsekwencje, w tym różnice kolorystyczne jakie mogą wystąpić w stosunku do obrazu obserwowanego na monitorze lub druku tej samej pracy na różnych maszynach. Różnice takie nie podlegają reklamacji.
3. Prace w formie pliku elektronicznego drukowane są w postaci w jakiej zostały dostarczone przez klienta. Drukarnia nie ma obowiązku sprawdzania, wprowadzania poprawek i modyfikacji.
4. Jeśli powodem reklamacji są różnice w kolorze w stosunku do oczekiwań - warunkiem dochodzenia reklamacji jest dostarczenie przed drukiem wzorca wykonanego techniką analogową (Matchprint, Cromalin)
5. Reklamacje dotyczące jakości druku w przypadku jeśli nie zostanie przesłane 100% reklamowanego nakładu, będą rozpatrywane negatywnie.
6. Reklamacji nie podlegają czynności wykonywane w promocji.
7. Drukarnia GRAFIX dąży do polubownego załatwiania reklamacji w każdym przypadku.
8. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania reklamowanego nakładu.
9. Niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji drukarnia poinformuje klienta o sposobie jej rozwiązania.
10. W przypadku uznania reklamacji reklamowanego nakładu zwrot nie może przekroczyć wartości fakturowanej.
11. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji Klient poniesie koszty dostarczenia oraz ponownego wysłania reklamowanego towaru.
12. Reklamacje dotyczące uszkodzeń przesyłek w transporcie muszą być zgłoszone w momencie odbioru towarów.

§ 9. Postanowienia końcowe
1. Wykonawca zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w cenniku.
2. Oferta nie jest ofertą handlową w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Zastrzegamy sobie także prawo do zmian cen lub nie zrealizowania zamówienia jeśli cena jest wynikiem pomyłki lub godzi w interesy firmy.
3. Poprzez złożenie zamówienia na Naszej stronie klient wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych podanych w formularzu zamówienia w celach marketingowych. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, dane klienta nie będą udostępniane osobą trzecim.

 

web stats stat24